Evren Tan

Evren Tan

Evren Tan

A Software Craftsman | Co-Founder of Turkey Java Community | A Java Geek | A GitKraken Ambassador | A TOGAF 9 Certified Architect | A METU CENG Grad